Monday, 24 December 2007

wcs06 High Rate Wireless Personal Area Networks


วัตถุประสงค์
-อธิบาย High Rate Wireless Personal Area Network (WPAN)
-บอกความแตกต่างของมาตรฐาน HR WPAN และแอพพลิเคชันของมันได้
-อธิบายว่า WiMedia และ UWB ทำงานอย่างไร
-ประเด็นที่พบของเทคโนโลยี WPAN
-บรรยายลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี HR WPAN ได้

มาตรฐาน High Rate WPAN
-ปัจจุบันนี้ IEEE ใช้ สอง มาตรฐานคือ IEEE 802.15.3 และ 802.15.5

มาตรฐาน IEEE 802.15.3 บอกลักษณะเฉพาะของHR WPAN ที่ความเร็ว 11,22,33 และมากกว่า 55 Mbps ใน 2.4 GHz ISM Band

Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa

No comments: