Sunday, 23 December 2007

wcs02 Wireless Data Transmission


วัตถุประสงค์
-อธิบายว่าข้อมูลได้รับการแสดงโดยเลขฐานสองได้อย่างไร
-อธิบายการส่งข้อมูลแบบไร้สายทั้งสองแบบ
-สาธิตหลักพื้นฐานและเทคนิคที่ข้อมูลถูกส่งโดยคลื่นวิทยุ

นำเสนอข้อมูลได้อย่างไร
การสื่อสารแบบไร้สายใช้ข้อมูลดิจิตอล

ระบบเลขฐานสิบ
-มีสิบหมายเลขคือ 0 - 9
ระบบเลขฐานสอง
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่งข้อมูลเหมาะกับฐาน 2
-โดยใช้เลขฐานสองแทนฐานสิบ
-มีสองหมายเลขคือ 0 และ 1 เรียกบิท มาจาก Binary digITS
- 8 บิท คือ 1 byte
-ASCII code แสดงอักขระและสัญลักษณ์ในระบบฐานสอง

Wireless Signal
-สัญญาณข้อมูลไร้สายเดินทางผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านอวกาศด้วยความเร็วแสง
-คลื่นแบ่งเป็นสองแบบ คือแสงอินฟราเรด และคลื่นวิทยุ
ดูรูปสไลด์9

Infrared Light
-ส่งข้อมูลด้วยแสงนั้นง่าย เพราะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารนั้นใช้เลขฐานสอง โดยเลขหนึ่งแทน เปิดไฟ เลขศูนย์คือดับไฟ
-Light Spectrum เป็นชนิดของแสงที่เดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก
-Infrared Light นั้นอยู่ใกล้กับแสงที่สามารถมองเห็นได้ (จริงๆ มองไม่เห็นอ่ะ)เป็นสื่อสำหรับส่งผ่านข้อมูลที่ดีมาก ถูกแทรกแซงได้น้อย
-ระบบอินฟราเรดไร้สายนั้นต้องการ ขั้วอีมิทเตอร์ (+ แคโทดของวิทยุ) เป็น LED ใช้ส่งสัญญาณ ส่วนขั้วลบเป็นตัวรับสัญญาณ
-ระบบอินฟราเรดไร้สายส่งข้อมูลโดยใชความเข้มของคลื่นแสง โดยขั้วลบมีความเข้มของการสั่นสะเทือนสูงกว่า และเป็นตัวผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน
-ประเภทการส่งผ่านอินฟราเรดไร้สาย คือแบบตรง เรียก Line-of-sight หรือ LOS และแบบกระจาย
รูปหน้า 13 แสงอินฟราเรดส่งสัญญาณจากขั้วบวกไปลบที่มีจังหวะการสะเทือนอ่อน = 0 ส่วนความเข้มการสั่นมาก = 1
ส่วนหน้า 14 นั้นแสดงแต่ละขั้วของ PC และส่งแบบตรงหรือ Line-of-sight สังเกตที่ PC มี 2 ขั้วโดยวางสลับกัน
และหน้า 15 เป็นการส่งแบบกระจาย สังเกตว่าที่ PC จะติดขั้วเดียวโดยตัวส่งมีขั้ว emitter ส่วนตัวรับมีขั้ว Detector และการปล่อยแสงจะปล่อยเป็นมุมกว้างต่างๆกันเดินทางจากตัวส่ง ไปกระทบจุดสะท้อนที่เพดาน ไปยังตัวรับต่อไป

ข้อดี
-ไม่มีการแทรกแซงจากสัญญาณอื่น


Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa


No comments: