Monday, 24 December 2007

wcs05 Low Rate Wireless Personal Area Networks


วัตถุประสงค์
-อธิบาย Wireless Personal Area Network (WPAN)
-บอกความแตกต่างของมาตรฐาน WPAN และแอพพลิเคชันของมันได้
-อธิบายว่า Bluetooth, IrDA,Zigbee ทำงานอย่างไร
-บรรยายลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี low-rate WPAN ได้
WPAN คือ ?
-Wireless Personal Area Network (WPAN)เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบเพื่อการสื่อสารระยะทางสั้นๆ เพื่อกำจัดสายทองแดงหรือสายเคเบิ้ลที่ต้องใช้ต่อกับเครื่องมือหลายอย่าง
แอพพลิเคชันสำหรับเทคโนโลยี WPAN
-Sync กับ PDAs, มือถือ และ smartphone
-ระบบควบคุใมบ้าน (บ้านอัจฉริยะ)
-โทรศัพท์ไร้สาย
-อุปกรณ์ที่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
-ระบบควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
-สถานที่- แท็กอัจฉริยะ ถูกใช้บอกตำแหน่งผู้อยู่อาศัยในบ้านหรือสำนักงาน
-ระบบรัษาความปลอดภัย
-ของเล่นที่จอบสนองได้
-การติดตามสินค้าในโรงงาน (Inventory Tracking)
ประโยชน์
-WPAN ใช้พลังงานต่ำมากๆ
-การใช้ในพื้นที่ที่กำหนด (ระยะทางสั้น) ช่วยในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัว

มาตรฐานที่มีอยู่และในอนาคต
-สถาบัน IEEE ปัจจุบันได้พัฒนามาตรฐานสำหรับ WPANs ขึ้นมามากมาย

Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa

No comments: