Monday, 24 December 2007

wcs04 How Antennas Work


วัตถุประสงค์
-รู้จัก decibels, gain และ loss
-รู้จัก antenna
-บอกความแตกต่างของประเภท antenna, รูปร่างและขนาดและแอพพลิเคชันของมันได้
-อธิบายความแรงและทิศทางของ RF Signal ได้
-บรรยายได้ว่า antenna ทำงานอย่างไร

Gain and Loss
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ RF คือ
-ความแรงหรือกำลังที่ใช้ส่ง

Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa

No comments: