Monday, 24 December 2007

wcs03 Understanding Radio Frequncy Communication


วัตถุประสงค์
-รู้จักส่วนประกอบของระบบวิทยุ
-อธิบายถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการออกแบบระบบวิทยุ
-อธิบายมาตรฐานที่มีประโยชน์และหลักขององค์กรมาตรฐานของการสื่อสาร
-อธิบายคลื่นความถี่วิทยุ

องค์ประกอบของระบบวิทยุ มี ตัวกรองคลื่น, ตัวรวมคลื่น, ตัวขยายคลื่น และเสาอากาศ

1.Filters (ตัวกรองคลื่น) ทำหน้าที่ลบ หรือ กำจัดคลื่นที่ไม่ต้องการออกไป
-RF Filter ช่วยส่งผ่านและกั้นสัญญาณคลื่น
-ประเภทของตัวกรอง
1) Low-pass filter ยอมให้คลื่นความถี่ตัวที่ต่ำกว่า threshold ผ่านไปได้
2) High-pass filter ยอมให้คลื่นความถี่ตัวที่สูงกว่า threshold ผ่านไปได้
3) Bandpass filter ยอมให้คลื่นความถี่ตัวที่ค่าอยู่ระหว่าง threshold ผ่านไปได้
นอกจากนี้ยังพบฟิลเตอร์ในทรานสมิตเตอร์(ตัวรับ/ส่ง)ด้วย ใช้กำจัดคลื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa

No comments: