Wednesday, 5 March 2008

wcs17 Multiple Access Control Protocols

จากเลคเชอร์ของอ้อ ขอบคุณคร้าบ (สามเรื่องซ้อนๆๆๆ)

Multiple Access Control Protocols

slide 2.

Multiple Access Control Protocols

-การที่ให้ผู้ใช้มากกว่า 1 เข้าใช้ช่องทางสื่อสาร
-ควบคุมไม่ให้เกิดการชนกัน
-ส่งข้อความออกไปหาทุกคนในช่องการสื่อสาร
-ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายได้รับ
-ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าข้อความต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า ต้องการส่งข้อความหาใคร (ดูจากแอดเดรสปลายทาง)

slide 5.
ตรวจสอบดูว่าว่างหรือเปล่าถ้าไม่มีจึงจะส่งข้อมูลได้

slide 6.
จุด B ตรวจสอบว่า t1 ว่างส่งข้อความได้
จุด C ตรวจสอบว่า t2 ว่าง ส่งเลย (ในช่วงเวลานั้น B ยังส่งไม่ถึง)

slide 9.
ตรวจสัญญาณภายในสาย ถ้ามีการส่งอยู๋จะทำการตรวจใหม่เรื่อยๆ จนกว่าจะหาย busy
-เว้นช่วงระยะเวลา (wait) แล้วค่อยตรวจใหม่
-เช็คตลอดว่า busy! ถ้าไม่ busy ก็จะ wait แป็บหนึ่งแล้วส่งข้อมูล

slide 13.
ใช้วิธีการส่งแบบ CSMA โดยเพิ่มในส่วนของการตรวจระดับสัญญาณ ถ้าเท่าเดิมกับตอนส่งก็ไม่มีอะไร แต่ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าระดับสัญญาณเดิมแสดงว่าเกืดการชนกัน แล้วจะหยุดส่งทันที่แล้วเริ่มต้นส่งใหม่

slide 14.
รู้ก่อนว่าชนกับ A แล้วแต่ A ยังไม่รู้ ยังส่งต่อไป
- A ใช้เกือบ 2 เท่า T prop ในการรู้ว่าเกิดการชนกัน
เป็น 2Tprop เพราะจาก A->B= 1 T prop
ถ้ามันชน มันจะแจ้งกลับ B->A อีก 1 T prop เป็น 2 T prop (Max สุด)
- B จะส่งสัญญาณ jam ไปใน network ว่าเกิดการชนกันแล้ว และเคลียร์ทั้งหมดเริ่มต้นส่งใหม่

->CSMA/CD
-ไม่สามารถนำมาใช้ใน wireless เป็นการส่งข้อมูลในอากาศ เพื่อส่งแล้วข้อมูลกระจายหายไป ระดับสัญญาณจะไม่คงที่ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบระดับสัญญาณได้
(ของ cable ข้อมูลอยู่แต่ในสาย ระดับสัญญาณมีขอบเขต ทำให้สามารถตรวจสอบระดับสัญญาณได้)

slide 18.
Frame ต้องไม่น้อยกว่า 64 byte
ถ้าต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้ CSMA/CD ได้

slide 19.
ALOHA protocol ก่อน CSMA/CD

slide 21.

Idle หรือไม่?
-ใช้ ack ในการตรวจสอบ การส่งว่าสมบูรณ์หรือไม่
-ถ้าไม่มีการส่ง ack กลับมาในช่วงเวลาที่กำหนด แสดงว่าเกิดการชนกันแล้ว


-------------
~The End~
Reference : Wireless# Guide to Wireless Communications Second Edition By: Jorge Olenewa and Mark Ciampa

No comments: